Artiklar om: Ozon

Vad är ozonlagret?

Ozonskiktet är som ett djupt lager i stratosfären som består av en jämförelse vis hög koncentration av ozon. Som ett resultat av dess kemiska sammansättning betraktas ozon som en speciell typ av syre eftersom det innehåller tre syre molekyler (O3) i motsats till de vanliga två syre molekylerna (O2).

Ozonskiktet omsluter jorden och förekommer naturligt. Det finns främst i den nedre delen av stratosfären, dvs cirka 15 till 30 kilo meter över jorden. Ozonet fungerar som ett skyddande och extremt reaktivt lager som fungerar som en sköld från de skadliga ultravioletta B-strålarna som släpps ut från solen. Ozonskiktet genereras kontinuerligt och bryts ned på grund av flera atmosfäriska processer och kemiska reaktioner. Detta gör att ozonlagrets tjocklek varierar geografiskt och säsongs mässigt över tiden.

Ozon är mycket effektivt på att absorbera solens ultraviolett (UV) strålning även i mycket små mängder. Av denna anledning skyddar ozonskiktet jorden genom att blockera den skadliga ultraviolett strålning (UV) som kan orsaka hud cancer. Växter påverkas också av UV-strålning eftersom det påverkar deras förmåga att utvecklas och växa ordentligt.

Klorfluorkarboner
Klorfluorkarboner (Eng. CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings apparater använder klorfluorkarboner (CFC). Över tiden har dessa ämnen ackumuleras och nått stratosfären.

ODS (Ozone Depleting Substances)
Det finns också andra kemiska ämnen som i allmänhet är grupperade som ozon nedbrytande ämnen (ODS). Exempel är användning av metylbromid i bekämpnings medel, metylkloroform som används för att tillverkningsindustrin, lösningsmedel och haloner som används i brandsläckare.

Politiskt jobbade man internationellt med Montreal-protokollet kring problemen kring ozonlagret och reglera tillverkningen och användningen av kemiska föreningar som förstör ozonlagret.