Ekonomiska styrmedel och klimatförändringar

Klimatinnovationer kan även handla om tänkande inom ekonomin.

Med ekonomiska styrkrafter och incitament som påverkar miljön positivt kan samhället förändras från grunden och nya affärsidéer kommer att utvecklas. Inom nationalekonomin måste begrepp som tillväxt och BNP som tillväxtmått måste delas upp ytterligare tex grön BNP och miljön är något som borde ha en naturlig del i försvarsbudgeten och i samhällets olika upphandlingar. Under många år har man tex pratat om emissioner och tillväxt med sektorsindelning med emissionskontroll. Man kan tex anta att det finns en direkt koppling mellan emission och produktion och att förhållandet är proportionellt. Det är viktigt att känna till hur både alstring av miljöföreningar på olika sektorer ser ut och hur tillväxten på dessa sektorer är beskaffad och beräknas bli.

Värdering av företag och bokförda tillgångar
Rapporter från tex International Energy Agency (IEA) ”World Energy Outlook”, Carbon Tracker och Grantham Research Institute (London School of Economis) visar att marknader förbiser riskerna med energibolag som satsar energislag som kol och fossil. Aktiekurserna på företag som satsar fossila bränslen värderas med företagens tillgångar och om regeringar var beslutna att genomföra klimatpolitiken skulle mycket kol vara kvar i jorden. Läs artikel i Economist

Lagstiftning
Lagstiftning måste förnyas kring energiförbrukning inom tex byggprocesser.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap