Läkemedel och miljöeffekterna i havet

De flesta läkemedel som används hamnar för eller senare i avloppet eftersom de utsöndras från kroppen som metaboliter (nedbrytningsprodukter) eller i oförändrad form. Resterna från läkemedel kan nå vattendrag och har påvisats i dricksvatten även om de passerar genom avloppsreningsverk.

Det finns en miljöklassificering av läkemedel som sker på miljöfarlighet och miljörisk. För att läkemedel ska tas om hand på ett bra sätt behöver man lämna in dem på apoteket så att de inte skadar omgivningen.

Share via